Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Керівництво Південної залізниці
Директор регіональної філії "Південна залізниця"
УМАНЕЦЬ
Микола Григорович
Телефон: (057)724-44-00
 
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво залізницею на підставі єдиноначальності, згідно з повноваженнями, функціями і обов’язками,
передбаченими Законом України «Про залізничний транспорт», Статутом регіональної філії та укладеним контрактом.

    Проводить державну політику у філії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на регіональної філії
завдань і здійснення функцій по задоволенню потреб економіки та населення України в перевезеннях, організовує створення умов для стабільної та
безпечної експлуатаційної діяльності філії.

Визначає стратегію:

 • організації управління регіональною філією, фінансової, кадрової та соціальної політики філії;
 • ділового співробітництва з іншими підприємствами транспорту в регіонах, що обслуговуються регіональною філією;
 • вирішення міжвідомчих питань;
 • реорганізації та реструктуризації філії;
 • мобілізаційної готовності філії.

    Координує діяльність підрозділів регіональної філії.

    Очолює техніко-економічну раду і дорожні комісії з розслідування катастроф, аварій, серйозних інцидентів та випадків
несанкціонованого втручання; з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця».
    Є розпорядником коштів філії.


Перший заступник директора регіональної філії "Південна залізниця"
КЛИМЕНКО
Сергій Михайлович
Телефон: (057)724-10-14
 
Функціональні обов'язки 


ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво експлуатаційною роботою філії в усьому комплексі; виконанням завдань по забезпеченню
потреб економіки і населення в перевезеннях, нормативів технічного плану використання рухомого складу; ефективним застосуванням автоматизованих
систем управління та обчислювальної техніки.

    Очолює роботу дирекцій залізничних перевезень, служб, виробничих та структурних підрозділів філії в питаннях
забезпечення безперебійності графіка руху поїздів, снігоборотьби, розробки і застосування нормативних документів щодо умов перевезень
та користування транспортними засобами, розробки та організації виконання програм мобілізаційної готовності залізниці, режиму секретності.

    Відає питаннями комплексного обслуговування вантажних перевезень, збільшення їх обсягів і прибутковості;
взаємодії з користувачами послуг філії та суміжними транспортними галузями; впровадження в роботу пасажирського господарства прогресивних
технологічних процесів, засобів АСУ, інформатики, електронно-обчислювальної техніки, розробки розкладів пасажирського руху, призначення та відміни
пасажирських та приміських поїздів; статистичного обліку і звітності.

Координує та несе персональну відповідальність за проведення заходів з:

 • раціонального використання провізної і пропускної спроможностей регіональної філії та виконання планових завдань з перевезень;
 • організації вантажної і комерційної роботи, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезенні вантажів;
 • поліпшення якості обслуговування пасажирів та збільшення доходів філії від пасажирських перевезень;
 • виконання планів вантажообігу та пасажирообігу;
 • охорони порядку, забезпечення пожежної безпеки у філії та збереження вантажів, що перевозяться;
 • організації належного медичного обслуговування залізничників і членів їх сімей;
 • організації роботи з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції.

    Очолює оперативний штаб філії з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних
ситуацій та постійно діючий штаб з підготовки господарства і кадрів філії до роботи в осінньо-зимовий період.

    Є керівником координаційної групи філії з питань антитерористичної діяльності, першим заступником голови
техніко-економічної ради регіональної філії.


Головний інженер регіональної філії "Південна залізниця"
ТУЛЕЙ
Юзеф Леонідович
Телефон: (057)724-44-04
 
Функціональні обов'язки 


ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР – ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво вирішенням існуючих технічних проблем філії на підставі проведення прогресивної
науково-технічної політики, поєднує інтереси залізниці з інтересами галузей регіонів.

    Спрямовує капітальні вкладення на пропорційний і комплексний розвиток усіх господарств філії з метою
підвищення ефективності їх роботи, збільшення обсягів вантажних і пасажирських перевезень, виробництва товарів народного споживання та
надання послуг населенню.

    Організовує роботу з розробки планів капітального будівництва; зі зміцнення матеріально-технічної бази регіональної філії
та її соціального розвитку; щодо ефективного використання та розпорядження державним майном та земельними ресурсами філії; з передачі
під’їзних колій і відчуження землі.

    Приймає оперативні рішення з питань діяльності служби охорони праці.

    Забезпечує розгляд, узгодження і затвердження титульних списків, технічних завдань, проектів і кошторисів на об’єкти
капітального будівництва і реконструкції, розробку та впровадження у філії найбільш важливих високоефективних технологій, технічних новинок,
відкриттів і винаходів, передового виробничого досвіду, веде договірну роботу з цих питань.

    Контролює виконання програм реструктуризації, «колесо-колія» та комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів
з охорони праці; інвентаризацію смуги відводу; передачу житла та комунікацій у комунальну власність; здійснення ремонту, реконструкції та
будівництва об’єктів філії; утримання в належному стані службово-технічних будівель та споруд, об’єктів соціальної сфери; забезпечення потреб
філії у водопостачанні.

    Здійснює координацію робіт з охорони навколишнього природного середовища, стандартизації і метрологічного забезпечення
виробництва, контролю за дотриманням вимог стандартів, винахідницької і раціоналізаторської діяльності, економії паливно–енергетичних ресурсів,
використання більш економічних енергоспоживчих систем та приладів, модернізації існуючих та зміну режимів їх роботи, впровадження диференційованого
обліку витрат електроенергії, технічного навчання працівників філії, проведення семінарів, шкіл передового досвіду по підвищенню кваліфікації
спеціалістів, автоматизації процесу управління рухом поїздів і вагонопотоків, підвищення швидкості руху поїздів, удосконалення керування виробництвом
на основі використання обчислювальної техніки, організації розробки і виконання заходів щодо розвитку транспортних коридорів та облаштування
прикордонних станцій, впровадження заходів з реформування в межах залізниці.

    Несе персональну відповідальність за вирішення завдань із забезпечення безпеки руху поїздів; зниження непродуктивних
збитків; організації технічного нагляду за якістю будівельно-монтажних робіт; координації діяльності підрозділів філії, сторонніх
будівельних організацій при здійсненні планів будівництва; організації модернізації, капітального ремонту і поточного утримання колії, впровадження
комплексної механізації і прогресивної технології на ремонтно-колійних роботах при забезпеченні безпеки руху поїздів; організації здачі металобрухту
на металургійні заводи для придбання рейок для оздоровлення колійного господарства.

    Очолює оперативний штаб регіональної філії по забезпеченню енергозбереження.

    Є заступником голови техніко-економічної ради та співголовою постійно діючої погоджувальної комісії з питань укладання,
внесення змін та здійснення контролю за виконанням колективного договору регіональної філії.


Заступник директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання
МИХАЙЛЕНКО
Олег Владиславович
Телефон: (057)724-42-05
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З РУХОМОГО СКЛАДУ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

    Керує роботою і розвитком локомотивного, вагонного господарств та господарства матеріально-технічного
постачання з метою неухильного підвищення ефективності та надійності їх роботи на підставі впровадження досягнень науково-технічного
прогресу, нових методів утримання, ремонту і обслуговування технічних засобів.

    Несе персональну відповідальність за вирішення питань по утриманню парку локомотивів і моторвагонного рухомого
складу в технічно справному стані; якісному технічному обслуговуванню, ремонту і утриманню вантажних вагонів; використанню локомотивів і
локомотивних бригад, організації нормальних умов праці і відпочинку; забезпеченню виконання встановлених вагових норм поїздів; удосконаленню
діючої і впровадженню нової техніки і передової технології в підвідомчих господарствах; економному використанню паливних і енергетичних ресурсів;
забезпеченню виконання завдань по заготівлі, здачі брухту і відходів чорних та кольорових металів по філії; скороченню понаднормативних запасів
ТМЦ; визначенню потреб залізниці в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах, контролює їх своєчасне постачання; організації роботи
щодо вхідного контролю якості продукції, яка закуповується, і централізованого забезпечення виробничих і структурних підрозділів філії продукцією визначеної
номенклатури і обсягів; ефективній роботі автобази.

    Організовує взаємодію регіональної філії з місцевими органами влади шляхом укладання договорів на перевезення пасажирів у
приміському сполученні, у тому числі про відшкодування збитків від перевезень пільгового контингенту у зв’язку з регулюванням тарифів, та вирішенням
інших важливих питань, які пов’язані з сервісним обслуговуванням пасажирів.


Заступник директора регіональної філії з фінансово-економічних питань
НОСАЧ
Наталія Михайлівна
Телефон: (057)724-47-40
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Організовує, удосконалює та контролює:

 • фінансово-економічну роботу філії, у тому числі поточне і перспективне прогнозування основних
  економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності;
 • контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення;
 • розробку і виконання заходів зі стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів господарського
  розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, удосконалення її нормування і умов оплати, визначення
  робочого часу і часу відпочинку працівників філії.

    У взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов’язань Галузевої угоди та колективного договору регіональної філії.

    Сприяє розвитку непрофільних видів діяльності, підвищенню доходів від підсобно-допоміжної діяльності та збільшенню
питомої ваги прибутку від сторонніх організацій.

    Контролює додержання у філії планової та фінансової дисципліни, організацію статистичного обліку і звітності,
контроль за грошовими надходженнями від вантажних, пасажирських перевезень, підсобно-допоміжної діяльності та інших форм господарської діяльності,
а також за цільовим використанням грошових видатків у відповідності до встановлених завдань, проведення комплексного аналізу і оцінок результатів
фінансово-господарської діяльності філії, дирекцій залізничних перевезень, служб, виробничих і структурних підрозділів залізниці.

    Контролює питання повноти надходження коштів за виконані обсяги перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу та
забезпечення розподілу доходних надходжень між підрозділами філії; роботу по зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості та здійснення
своєчасних розрахунків з бюджетом і виплати заробітної плати.

    Координує роботу підрозділів філії з банками.

    Бере участь у розробці організаційно-технічних планів соціально-економічного розвитку, програм реструктуризації у
філії; у розгляді питань цінової і тарифної політики, норм витрат обігових коштів, товарно-матеріальних цінностей і ресурсів на виробництво;
пропозицій по преміюванню та наданню матеріальної допомоги працюючим і пенсіонерам залізниці.

    Здійснює керівництво організацією і забезпеченням контрольно-ревізійної роботи у філії, аналізує результати ревізій
фінансово-господарської діяльності підрозділів філії, готує пропозиції щодо відповідальності посадових осіб за порушення фінансової
дисципліни.

    Несе персональну відповідальність за вирішення завдань по всіх питаннях економічної та фінансової роботи; впровадження
заходів з реформування фінансово-економічної системи.


Заступник директора регіональної філії з інфраструктури
КЛИМЕНКО
Борис Миколайович
Телефон: (057)724-42-05
 
Функціональні обов'язки 

Заступник директора регіональної філії з інфраструктури

 1. Заступник директора регіональної філії з інфраструктури підпорядкований директору філії.
 2. Реалізує єдину політику Товариства з питань розвитку інфраструктури залізничного транспорту та ефективного використання її технічних засобів.
 3. Здійснює організацію злагодженої експлуатаційної роботи філії у частині забезпечення належного стану інфраструктури.
 4. Координує діяльність і розвиток підрозділів господарств колії, електропостачання і сигналізації та зв’язку.
 5. Безпосередньо забезпечує та несе персональну відповідальність за вирішення питань:
  • здійснення контролю за забезпеченням надійної роботи та утримання в технічно справному стані пристроїв інфраструктури;
  • організації стійкої безперебійної роботи колійного господарства та вдосконалення ефективності його функціонування;
  • здійснення контролю за розробкою та виконанням заходів, що забезпечують:
   • безпечний та безперебійний рух поїздів з установленими швидкостями,
   • підвищення якості та ремонту утримання колії,
   • розвиток та вдосконалення технічної бази підрозділів колійного господарства,
   • зниження витрат, пов’язаних з ремонтом колії та споруд тощо;
  • здійснення контролю за розробкою, виконанням заходів з модернізації та ремонту пристроїв електропостачання і сигналізації та зв’язку;
  • здійснення контролю за проведенням ліцензованої діяльності у сфері телекомунікацій і з розподілу та постачання електроенергії;
  • координації роботи щодо реалізації Стратегії розвитку Товариства в процесі структурного реформування галузі;
  • координації процесу участі підрозділів філії у розробці нормативних і технічних документів, які регламентують експлуатацію, утримання і ремонт технічних засобів інфраструктури, та здійснення контролю за їх упровадженням.

Заступник директора регіональної філії з безпеки
КУЦЕНКО
Сергій Миколайович
Телефон: (057)724-12-85

Дорпрофсож
Голова дорпрофсожу

ЗАЛОЗНИХ
Вячеслав Анатолiйович

Телефон: (057)724-44-18