Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
Керівництво Південної залізниці
Директор виконавчий регіональної філії "Південна залізниця"
УМАНЕЦЬ
Микола Григорович
Телефон: (057)724-44-00
 
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво залізницею на підставі єдиноначальності, згідно з повноваженнями, функціями і обов’язками,
передбаченими Законом України «Про залізничний транспорт», Статутом регіональної філії та укладеним контрактом.

    Проводить державну політику у філії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на регіональної філії
завдань і здійснення функцій по задоволенню потреб економіки та населення України в перевезеннях, організовує створення умов для стабільної та
безпечної експлуатаційної діяльності філії.

Визначає стратегію:

 • організації управління регіональною філією, фінансової, кадрової та соціальної політики філії;
 • ділового співробітництва з іншими підприємствами транспорту в регіонах, що обслуговуються регіональною філією;
 • вирішення міжвідомчих питань;
 • реорганізації та реструктуризації філії;
 • мобілізаційної готовності філії.

    Координує діяльність підрозділів регіональної філії.

    Очолює техніко-економічну раду і дорожні комісії з розслідування катастроф, аварій, серйозних інцидентів та випадків
несанкціонованого втручання; з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця».
    Є розпорядником коштів філії.


Перший заступник директора виконавчого регіональної філії "Південна залізниця"
КУЗЬМЕНКО
Михайло Вікторович
Телефон: (057)724-16-22
 
Функціональні обов'язки 


ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво експлуатаційною роботою філії в усьому комплексі; виконанням завдань по забезпеченню
потреб економіки і населення в перевезеннях, нормативів технічного плану використання рухомого складу; ефективним застосуванням автоматизованих
систем управління та обчислювальної техніки.

    Очолює роботу дирекцій залізничних перевезень, служб, виробничих та структурних підрозділів філії в питаннях
забезпечення безперебійності графіка руху поїздів, снігоборотьби, розробки і застосування нормативних документів щодо умов перевезень
та користування транспортними засобами, розробки та організації виконання програм мобілізаційної готовності залізниці, режиму секретності.

    Відає питаннями комплексного обслуговування вантажних перевезень, збільшення їх обсягів і прибутковості;
взаємодії з користувачами послуг філії та суміжними транспортними галузями; впровадження в роботу пасажирського господарства прогресивних
технологічних процесів, засобів АСУ, інформатики, електронно-обчислювальної техніки, розробки розкладів пасажирського руху, призначення та відміни
пасажирських та приміських поїздів; статистичного обліку і звітності.

Координує та несе персональну відповідальність за проведення заходів з:

 • раціонального використання провізної і пропускної спроможностей регіональної філії та виконання планових завдань з перевезень;
 • організації вантажної і комерційної роботи, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезенні вантажів;
 • поліпшення якості обслуговування пасажирів та збільшення доходів філії від пасажирських перевезень;
 • виконання планів вантажообігу та пасажирообігу;
 • охорони порядку, забезпечення пожежної безпеки у філії та збереження вантажів, що перевозяться;
 • організації належного медичного обслуговування залізничників і членів їх сімей;
 • організації роботи з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції.

    Очолює оперативний штаб філії з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних
ситуацій та постійно діючий штаб з підготовки господарства і кадрів філії до роботи в осінньо-зимовий період.

    Є керівником координаційної групи філії з питань антитерористичної діяльності, першим заступником голови
техніко-економічної ради регіональної філії.


Головний інженер регіональної філії "Південна залізниця"
ПРОКОП'ЄВ
Роман Євгенович
Телефон: (057)724-10-14

Заступник директора виконавчого регіональної філії "Південна залізниця" з рухомого складу
МИХАЙЛЕНКО
Олег Владиславович
Телефон: (057)724-42-05
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З РУХОМОГО СКЛАДУ

    Керує роботою і розвитком локомотивного, вагонного господарств
з метою неухильного підвищення ефективності та надійності їх роботи на підставі впровадження досягнень науково-технічного
прогресу, нових методів утримання, ремонту і обслуговування технічних засобів.

    Несе персональну відповідальність за вирішення питань по утриманню парку локомотивів і моторвагонного рухомого
складу в технічно справному стані; якісному технічному обслуговуванню, ремонту і утриманню вантажних вагонів; використанню локомотивів і
локомотивних бригад, організації нормальних умов праці і відпочинку; забезпеченню виконання встановлених вагових норм поїздів; удосконаленню
діючої і впровадженню нової техніки і передової технології в підвідомчих господарствах; економному використанню паливних і енергетичних ресурсів;
забезпеченню виконання завдань по заготівлі, здачі брухту і відходів чорних та кольорових металів по філії; скороченню понаднормативних запасів
ТМЦ; визначенню потреб залізниці в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах;
ефективній роботі автобази.

    Організовує взаємодію регіональної філії з місцевими органами влади шляхом укладання договорів на перевезення пасажирів у
приміському сполученні, у тому числі про відшкодування збитків від перевезень пільгового контингенту у зв’язку з регулюванням тарифів, та вирішенням
інших важливих питань, які пов’язані з сервісним обслуговуванням пасажирів.


Заступник директора виконавчого регіональної філії "Південна залізниця" з управління персоналом та соціальної політики
ОСТРОВЕРХ
Роман Миколайович
Телефон: (057)724-36-74

Заступник директора виконавчого регіональної філії "Південна залізниця" з інфраструктури
ЖУРАВЕЛЬ
Кирило Володимирович
Телефон: (057)724-42-05

Заступник директора виконавчого регіональної філії "Південна залізниця" з фінансово-економічних питань
НОСАЧ
Наталія Михайлівна
Телефон: (057)724-47-40
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Організовує, удосконалює та контролює:

 • фінансово-економічну роботу філії, у тому числі поточне і перспективне прогнозування основних
  економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності;
 • контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення;
 • розробку і виконання заходів зі стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів господарського
  розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, удосконалення її нормування і умов оплати, визначення
  робочого часу і часу відпочинку працівників філії.

    У взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов’язань Галузевої угоди та колективного договору регіональної філії.

    Сприяє розвитку непрофільних видів діяльності, підвищенню доходів від підсобно-допоміжної діяльності та збільшенню
питомої ваги прибутку від сторонніх організацій.

    Контролює додержання у філії планової та фінансової дисципліни, організацію статистичного обліку і звітності,
контроль за грошовими надходженнями від вантажних, пасажирських перевезень, підсобно-допоміжної діяльності та інших форм господарської діяльності,
а також за цільовим використанням грошових видатків у відповідності до встановлених завдань, проведення комплексного аналізу і оцінок результатів
фінансово-господарської діяльності філії, дирекцій залізничних перевезень, служб, виробничих і структурних підрозділів залізниці.

    Контролює питання повноти надходження коштів за виконані обсяги перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу та
забезпечення розподілу доходних надходжень між підрозділами філії; роботу по зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості та здійснення
своєчасних розрахунків з бюджетом і виплати заробітної плати.

    Координує роботу підрозділів філії з банками.

    Бере участь у розробці організаційно-технічних планів соціально-економічного розвитку, програм реструктуризації у
філії; у розгляді питань цінової і тарифної політики, норм витрат обігових коштів, товарно-матеріальних цінностей і ресурсів на виробництво;
пропозицій по преміюванню та наданню матеріальної допомоги працюючим і пенсіонерам залізниці.

    Здійснює керівництво організацією і забезпеченням контрольно-ревізійної роботи у філії, аналізує результати ревізій
фінансово-господарської діяльності підрозділів філії, готує пропозиції щодо відповідальності посадових осіб за порушення фінансової
дисципліни.

    Несе персональну відповідальність за вирішення завдань по всіх питаннях економічної та фінансової роботи; впровадження
заходів з реформування фінансово-економічної системи.


Головний бухгалтер регіональної філії "Південна залізниця"
ЖУРАВЕЛЬ
Валентина Кирилівна
Телефон: (057)724-47-59, 724-16-10
 
Функціональні обов'язки 


Головний бухгалтер регіональної філії 'Південної залізниці'

Здійснює організацію і керівництво:

 • фінансовим плануванням, розробкою перспективних і річних контрольних показників і економічних прогнозів фінансово-економічної роботи
  на залізниці по доходам від перевезень, підсобно-допоміжної діяльності, прибутку, визначенням потреб коштів на виробничу діяльність і джерел їх
  фінансування.
 • методологічне керівництво щодо вдосконалення фінансово-економічної роботи і покращенню фінансового стану, узагальнення і впровадження
  передового досвіду;
 • розглядання розрахунків і обґрунтування, пов`язаних з плануванням фінансових показників, довгострокових економічних прогнозів, джерел
  фінансування капіталовкладень і капітальних ремонтів, соціального розвитку, розрахунків за цінами та тарифами;
 • розглядання та узгодження прибуткових договорів
 • з питань охорони праці.
 • за виконання фінансових показників, фінансуванням експлуатаційної діяльності, ремонтів, капітальних інвестицій, дотримуванням
  розрахунково-фінансової дисципліни, використанням обігових коштів і позик банків згідно з діючим законодавством;
 • за розрахунками в зовнішньо - економічній діяльності;
 • за роботою відділів служби.

Розгляд і погодження проектів наказів, вказівок та інструкцій з питань, стосовно господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за застосуванням цін і тарифів по підсобно-допоміжній діяльності, оренді, здійснює контроль за своєчасним
внесенням коштів в бюджет та позабюджетні фонди.

Здійснює разом з причетними службами і відділами управління залізниці економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Головний бухгалтер має право:

 • Надавати обов`зкові для галузевих служб та структурних підрозділів роз`яснення та вказівки щодо питань, які відносяться до компетенції служби.
 • Одержувати від служб та структурних підрозділів фінасово-економічні розрахунки і обґрунтування, що пов`язані із складанням планів, заявок,
  звітів про їх виконання, бухгалтерську звітність.
 • Приймати участь в перевірках цільового використання коштів службами та структурними підрозділами.
 • Одержувати пояснення посадових осіб за встановленими порушеннями та недоліками в фінансовій діяльності, вимагати від них вжиття заходів з
  їх усунення.
 • Здійснювати заходи з професійної підготовки фінансово-бухгалтерських працівників і укомплектування ними штатів структурних підрозділів залізниці.
 • Погоджувати в установленому порядку призначення та звільнення з посади головних бухгалтерів структурних підрозділів служб.
 • Забезпечувати виконання заходів щодо збереження інформації, яка має державну і службову таємницю або носить конфіденційний характер.
 • Розподіляти обов`язки між заступниками начальника служби, надавати пропозиції з переміщення, заохочення працівників служби та притягнення їх до
  відповідальності згідно з діючим законодавством.

Дорпрофсож
Голова дорпрофсожу

ЗАЛОЗНИХ
Вячеслав Анатолiйович

Телефон: (057)724-44-18