Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НФ) Фінансово-економічна служба
Керівництво
Начальник служби
ЖУРАВЕЛЬ Валентина Кирилівна
(057)724-47-59
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ

Здійснює організацію і керівництво:

 • фінансовим плануванням, розробкою перспективних і річних контрольних показників і економічних прогнозів фінансово-економічної роботи
  на залізниці по доходам від перевезень, підсобно-допоміжної діяльності, прибутку, визначенням потреб коштів на виробничу діяльність і джерел їх
  фінансування.
 • методологічне керівництво щодо вдосконалення фінансово-економічної роботи і покращенню фінансового стану, узагальнення і впровадження
  передового досвіду;
 • розглядання розрахунків і обґрунтування, пов`язаних з плануванням фінансових показників, довгострокових економічних прогнозів, джерел
  фінансування капіталовкладень і капітальних ремонтів, соціального розвитку, розрахунків за цінами та тарифами;
 • розглядання та узгодження прибуткових договорів
 • з питань охорони праці.
 • за виконання фінансових показників, фінансуванням експлуатаційної діяльності, ремонтів, капітальних інвестицій, дотримуванням
  розрахунково-фінансової дисципліни, використанням обігових коштів і позик банків згідно з діючим законодавством;
 • за розрахунками в зовнішньо - економічній діяльності;
 • за роботою відділів служби.

Розгляд і погодження проектів наказів, вказівок та інструкцій з питань, стосовно господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за застосуванням цін і тарифів по підсобно-допоміжній діяльності, оренді, здійснює контроль за своєчасним
внесенням коштів в бюджет та позабюджетні фонди.

Здійснює разом з причетними службами і відділами управління залізниці економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Начальник служби має право:

 • Надавати обов`зкові для галузевих служб та структурних підрозділів роз`яснення та вказівки щодо питань, які відносяться до компетенції служби.
 • Одержувати від служб та структурних підрозділів фінасово-економічні розрахунки і обґрунтування, що пов`язані із складанням планів, заявок,
  звітів про їх виконання, бухгалтерську звітність.
 • Приймати участь в перевірках цільового використання коштів службами та структурними підрозділами.
 • Одержувати пояснення посадових осіб за встановленими порушеннями та недоліками в фінансовій діяльності, вимагати від них вжиття заходів з
  їх усунення.
 • Здійснювати заходи з професійної підготовки фінансово-бухгалтерських працівників і укомплектування ними штатів структурних підрозділів залізниці.
 • Погоджувати в установленому порядку призначення та звільнення з посади головних бухгалтерів структурних підрозділів служб.
 • Забезпечувати виконання заходів щодо збереження інформації, яка має державну і службову таємницю або носить конфіденційний характер.
 • Розподіляти обов`язки між заступниками начальника служби, надавати пропозиції з переміщення, заохочення працівників служби та притягнення їх до
  відповідальності згідно з діючим законодавством.
 
Заступник начальника служби з казначейських операцій
ДЕМ'ЯНЕНКО Галина Іванівна
(057)724-47-09
 
Заступник начальника служби з економічного аналізу, прогнозування та фінансової звітності
ДЮКАРЕВА Олена Анатоліївна
(057)724-47-26
 
Заступник начальника служби з бухгалтерського та податкового обліку
ЗЕНЧЕНКОВА Олена Вікторівна
(057)724-48-16
 
 
Контактна інформація
61052, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-47-59, 724-16-10

Основні завдання служби:

 • участь у формуванні та проведенні єдиної політики економічного і соціального розвитку залізниці, складання планів і прогнозів, розробка механізмів їх реалізації;
 • участь у розробці та впровадженні корпоративної системи управління фінансами, матеріальними ресурсами, системи обліку і звітності та інформаційних систем з фінансово-економічних питань;
 • проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності залізниці та її структурних підрозділів;
 • управління фінансовими потоками, яке передбачає стабільне функціонування залізниці;
 • контроль за надходженням платежів від перевезень та інших видів діяльності залізниці та забезпечення цільового використання фінансових та інших ресурсів;
 • забезпечення контролю за раціональним використанням коштів, необоротних та оборотних активів, за своєчасністю виплати заробітної платні працівникам, проведенням розрахунків з бюджетом по податках і платежах.