Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

(НФ) Фінансово-економічна служба
Керівництво
Начальник служби
ЖУРАВЕЛЬ Валентина Кирилівна
(057)724-47-59
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ

Здійснює організацію і керівництво:

  • фінансовим плануванням, розробкою перспективних і річних контрольних показників і економічних прогнозів фінансово-економічної роботи
    на залізниці по доходам від перевезень, підсобно-допоміжної діяльності, прибутку, визначенням потреб коштів на виробничу діяльність і джерел їх
    фінансування.
  • методологічне керівництво щодо вдосконалення фінансово-економічної роботи і покращенню фінансового стану, узагальнення і впровадження
    передового досвіду;
  • розглядання розрахунків і обґрунтування, пов`язаних з плануванням фінансових показників, довгострокових економічних прогнозів, джерел
    фінансування капіталовкладень і капітальних ремонтів, соціального розвитку, розрахунків за цінами та тарифами;
  • розглядання та узгодження прибуткових договорів
  • з питань охорони праці.
  • за виконання фінансових показників, фінансуванням експлуатаційної діяльності, ремонтів, капітальних інвестицій, дотримуванням
    розрахунково-фінансової дисципліни, використанням обігових коштів і позик банків згідно з діючим законодавством;
  • за розрахунками в зовнішньо - економічній діяльності;
  • за роботою відділів служби.

Розгляд і погодження проектів наказів, вказівок та інструкцій з питань, стосовно господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за застосуванням цін і тарифів по підсобно-допоміжній діяльності, оренді, здійснює контроль за своєчасним
внесенням коштів в бюджет та позабюджетні фонди.

Здійснює разом з причетними службами і відділами управління залізниці економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Начальник служби має право:

  • Надавати обов`зкові для галузевих служб та структурних підрозділів роз`яснення та вказівки щодо питань, які відносяться до компетенції служби.
  • Одержувати від служб та структурних підрозділів фінасово-економічні розрахунки і обґрунтування, що пов`язані із складанням планів, заявок,
    звітів про їх виконання, бухгалтерську звітність.
  • Приймати участь в перевірках цільового використання коштів службами та структурними підрозділами.
  • Одержувати пояснення посадових осіб за встановленими порушеннями та недоліками в фінансовій діяльності, вимагати від них вжиття заходів з
    їх усунення.
  • Здійснювати заходи з професійної підготовки фінансово-бухгалтерських працівників і укомплектування ними штатів структурних підрозділів залізниці.
  • Погоджувати в установленому порядку призначення та звільнення з посади головних бухгалтерів структурних підрозділів служб.
  • Забезпечувати виконання заходів щодо збереження інформації, яка має державну і службову таємницю або носить конфіденційний характер.
  • Розподіляти обов`язки між заступниками начальника служби, надавати пропозиції з переміщення, заохочення працівників служби та притягнення їх до
    відповідальності згідно з діючим законодавством.
 
Заступник начальника служби з казначейських операцій
ДЕМ'ЯНЕНКО Галина Іванівна
(057)724-47-09
 
Заступник начальника служби з економічного аналізу, прогнозування та фінансової звітності
ДЮКАРЕВА Олена Анатоліївна
(057)724-47-26
 
Заступник начальника служби з бухгалтерського та податкового обліку
ЗЕНЧЕНКОВА Олена Вікторівна
(057)724-48-16
 
 
Контактна інформація
61052, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-47-59, 724-16-10

Основні завдання служби:

  • участь у формуванні та проведенні єдиної політики економічного і соціального розвитку залізниці, складання планів і прогнозів, розробка механізмів їх реалізації;
  • участь у розробці та впровадженні корпоративної системи управління фінансами, матеріальними ресурсами, системи обліку і звітності та інформаційних систем з фінансово-економічних питань;
  • проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності залізниці та її структурних підрозділів;
  • управління фінансовими потоками, яке передбачає стабільне функціонування залізниці;
  • контроль за надходженням платежів від перевезень та інших видів діяльності залізниці та забезпечення цільового використання фінансових та інших ресурсів;
  • забезпечення контролю за раціональним використанням коштів, необоротних та оборотних активів, за своєчасністю виплати заробітної платні працівникам, проведенням розрахунків з бюджетом по податках і платежах.